เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ได้กล่าวเปิดงานโครงการอบรมเยาวชนแกนนำจิตตปัญญาสันติภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง “ธรรมสันติภาพ” และเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแก่เยาวชน
            การดำเนินกิจกรรม นำโดย ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร และ อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ที่เป็นกระบวนกรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพจากภายใน และจัดกระบวนการกลุ่มให้เยาวชนได้สะท้อนมุมมองในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ สมุยรีสอร์ท นอกจากนี้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง "จิตภาวนา : สันติภาพภายใน" และ "ปณิธานของพระพุทธทาสภิกขุ : ทางออกของสันติภาพทางศาสนา" โดย พระอาจารย์มาณพ
ณ ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี สถาบันสันติศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสันติภาพให้กับกลุ่มเยาวชน เพื่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งสันติสุขต่อไป

ภาพกิจกรรม

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction