แบบฟอร์มการเจ้าหน้าที่

               1. ใบสมัครงาน 

                    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

                    ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานเงินรายได้

               2. สถานภาพบุคคล

                  แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

                  ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ

               3. แบบฟอร์มการลา

                  แบบฟอร์มการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

                  แบบฟอร์มการลาออกจากราชการของพนักงานเงินรายได้ และอื่น ๆ

              4. แบบสัญญา

                  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

                  สัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว

                  สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

              5. แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

                    แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(สายสนับสนุน)

                    แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(สายวิชาการ)

              6. สวัสดิการ   
                 ประกันสังคม

                     - ประกันสังคม

                     - แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

                     - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม

                     - คำขอเงินทดแทนที่ได้สำรองจ่าย (ประกันสังคม)

                    ประกันอุบัติเหตุ

                    - ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ57

                    - ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ58

                    - แบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมทดแทน (วิริยะประกันภัย)

                    กองทุนสวัสดิการบุคลากร

                    - ประกาศกองทุนสวัสดิการบุคลากรสถาบันสันติศึกษา

                    - ประกาศกองทุนสวัสดิการสถาบันเพิ่มเติม

                    - แบบคำขอยืมเงินฉุกเฉิน กองทุนสวัสดิการบุคลากรสถาบันสันติศึกษา

                    - แบบฟอร์มสัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการ

แบบฟอร์มงานการเงิน

  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

  ใบสำคัญรับเงิน

  ค่าตอบแทนวิทยากร

  รายงานการเดินทางไปราชการส่วนที่ 1

  รายงานการเดินทางไปราชการส่วนที่ 2

 

  สัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน

 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

  ใบยืมครุภัณฑ์

  ใบขอเบิกวัสดุ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)

  ใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง

  ใบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

  ใบขออนุมัติเบิกใช้ครุภัณฑ์

  ใบขอถ่ายเอกสาร

  ใบขอเบิกวัสดุ

แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

   ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่

   ใบแจ้งกำจัดปลวก มด แมลง อื่น ๆ เช่น ตัดหญ้า

    ประกาศแนวปฎิบัติการใช้รถยนต์สถาบันสันติศึกษา 

    ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในและภานนอก จ.สงขลา new

    ใบขอใช้รถยนต์ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ รถยนต์ประจำสถาบันสันติศึกษา new

   แบบฟอร์มขอใช้ห้อง

    ตารางประมาณการค่าน้ำมัน

 แบบฟอร์มงานสารสนเทศ

 

หมายเหตุ สามารถเข้าไปดูตารางการจองใช้รถยนต์และการใช้ห้องของสถาบันสันติศึกษาได้ ที่นี่

 

 

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction