ผู้บริหาร

 rs.wichai  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

โทร. 0 7428 9455

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rs.narit

ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา

โทร. 0 7428 9452

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

 


สายวิชาการ

ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง

rs.apichar

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ จันทร์แดง

    อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา
    (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    CV
 rs.chokchai  

    อาจารย์ โชคชัย วงษ์ตานี

    อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา

    (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Islamic Civilisation

    ณ Universiti Teknologi Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย)

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     CV

rs.por   

    อาจารย์ ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์

    อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา
   (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชา Southeast Asian Studies

    ณ University of Passau  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

    CV


rs.sakree
 

    อาจารย์ ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

    อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา

    โทร. 0 7428 9457

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    CV


 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

rs.montee  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร

 อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา

 โทร. 0 7428 9460

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rs.pennapa

 อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์

 อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา 

 (กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา ณ ม.อ. )

 โทร...0 7428 9461

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 


อาจารย์ชาวต่างชาติ

 rs.norbert 59

 

Dr.Norbert Heinrich Ropers


 สายสนับสนุน

rs.noi 

 คุณรุ่งนภา อัครบวร

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 หน้าที่ : การเงินและบัญชี

 โทร...0 7428 9453

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 rs.bum  

คุณรจิเรข เจริญดี

 นักวิชาการอุดมศึกษา

 หน้าที่ : นโยบายและแผน / ประกันคุณภาพ

 โทร...0 7428 9465

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rs.meaw  

 คุณชวัลรัตน์ บุญกาญจน์

 นักวิชาการอุดมศึกษา

 หน้าที่ : งานเจ้าหน้าที่ 

 โทร...0 7428 9465

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rs.ju   

  คุณจุฑามาส อินอุทัย

  นักวิชาการพัสดุ

  หน้าที่ : งานพัสดุ / งานอาคารสถานที่ 

  โทร... 0 7428 9453

  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rs.kate  

  คุณเกศฤดี บุญรัตน์

  นักวิชาการศึกษา

  หน้าที่ : งานบัณฑิตศึกษา / งานยานพาหนะ

  โทร. 0 7428 9450

  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rw.mulyana   คุณมุลยานา ดะอุแม

  นักวิชาการศึกษา

  หน้าที่ : งานบริการวิชาการ / งานวิเทศสัมพันธ์

  และงานห้องสมุด

  โทร. 0 7428 9456

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rs.pattanan   คุณพัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  หน้าที่ : ระบบสารสนเทศ / งานประชาสัมพันธ์

  โทร. 0 7428 9454

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rs.porn  

  คุณรพีพร บุญมาลี

  แม่บ้าน

  โทร. 0 7428 9465

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rs.anek  

คุณเอนก บุญช่วย

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 0 7428 9454

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 


 หน่วยวิจัย

rs.usman   

คุณอุสมาน  หวังสนิ

นักวิจัย

โทร...0 7428 9463

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


rs.niwadee

 ดร.นิวดี สาหีม

 นักวิจัย

 โทร...0 7428 9463

 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction