ทำความรู้จักหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาคใต้
(Peace Studies for Southern Development Research Unit: PRU)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลงานวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ด้านสันติศึกษา การจัดการความขัดแย้ง การจัดการทรัพยากร เป็นต้น

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยวิจัยได้ที่ หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาคใต้


งานวิจัย

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณี พื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย)  อาจารย์อภิชญา โออินทร์ หัวหน้าโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การจัดการตนเองของชุมชนไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้าโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


กิจกรรม

โครงการสันติเสวนาครั้งที่ 2 การวิจัยสันติศึกษากับกระบวนการพัฒนาและสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ (28 พ.ค. 56)

ทำกิจกรรมกับสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ (14 ก.พ. 56)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (25-26 มิ.ย. 56)

สถาบันสันติศึกษากับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ (15 ก.ค. 56)

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ (21 ส.ค. 56)

บทบาทเยาวชนในการสร้างสันติภาพ (17-18 ก.ย. 56)

โครงการอบรมการแก้ไขความขัดแย้งและสันติวิธี (24-25 ก.ย. 56)

บทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการสร้างสันติภาพ (12-13 ต.ค. 56)


วารสารสันติศึกษา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal for Peace Studies: Institute of Peace Studies, Prince of Songkla University

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารทุก ๆ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี) โดยอาจมีฉบับพิเศษที่มีการกำหนดหัวข้อเป็นการเฉพาะซึ่งจะตีพิมพ์เผยแพร่ปีละไม่เกิน 1 ฉบับ และเปิดรับพิจารณาบทความตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและการศึกษาในสาขาวิชาด้านสันติศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสันติศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสันติภาพด้วยองค์ความรู้ทางด้านสันติศึกษา

 

ขอบข่ายของบทความที่จะรับพิจารณาตีพิมพ์
รับพิจารณาบทความในแขนงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา ได้แก่

 • สันติภาพ
 • ความขัดแย้ง
 • ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง
 • สงครามและการก่อความไม่สงบ
 • การลดและการควบคุมการใช้อาวุธ
 • การอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มชนที่มีความหลากหลาย
 • จิตตปัญญา
 • สิทธิมนุษยชน
 • การเมืองการปกครอง
 • ความมั่นคง
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ติดต่อหน่วยวิจัย

สถานที่ ชั้น 2 อาคารสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์   0 7428 9453
โทรสาร     0 7428 9451


 บุคลากร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมล
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ หัวหน้าหน่วยวิจัย 0 7428 9461 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ สมาชิกหน่วยวิจัย 0 7428 9455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
อาจารย์โชคชัย วงษ์ตานี นักวิจัย - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณนิวดี สาหีม
นักวิจัย 0 7428 9463 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณอุสมาน  หวังสนิ นักวิจัย 0 7428 9463   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction