จัดตั้งขึ้นเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลทั่วไป และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แนวคิดการทำงาน

สิทธิมนุษยชนศึกษา คือกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ทัศนคติ และความสำนึกในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา และทุกสถานภาพ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบ และมีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดต่อความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาสังคม ให้มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน(สุทิน นพเกตุ, 2549: 62)

สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะประเด็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลเพราะผู้ขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและสิทธิของผู้อื่น มีแนวโน้มในการใช้สิทธิในทางที่ผิด และกระทำการอันละเมิดสิทธิผู้อื่น

สถาบันสันติศึกษาจึงจัดตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทสังคมไทยและเผยแพร่สิทธิมนุษยชนในฐานะหลักสันติธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้

สำหรับภารกิจหลักของสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย

  • การอบระยะสั้น
  • การวิจัย

 

 

 

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction