จัดตั้งขึ้นเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพโดยใช้หลักการทางศาสนาอิสลามมาพัฒนาให้สอดคล้องกับมิติทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสร้างสันติภาพ เน้นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวคิดการทำงาน

ประชาชนไทยในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งสุขภาพจิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตของประชาชนได้ใช้หลักการของศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สถาบันสันติศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่จึงใช้หลักศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนมุสลิมให้เกิดสันติสุข โดยได้รับความร่วมมือกับวิทยาลัยอิสลามศึกษาในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาที่ถูกต้อง และนำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคม

ปัจจุบัน ศูนย์สันติวิธีในวิถีอิสลาม ปฏิบัติภารกิจ 3 ภารกิจหลักได้แก่

  1. การสอน โดยการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสนากับสันติศึกษา และการเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 4 รายวิชา
  2. การฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสันติศึกษาระหว่างศาสนิก นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
  3. การวิจัย โดยมีแนวทางในการวิจัย คือ
Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction