จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ให้ผู้ศึกษาย้อนกลับไปหารากของคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ สะท้อนคิดให้เห็นความเป็นพลวัตรไม่หยุดนิ่ง สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สามารถทำให้เกิดการหยั่งรู้ภายในจิติใจ เป็นอิสระ จากภาพมายา ก้าวพ้นสู่การสัมผัส ความจริง ความดี และความงามของชีวิต จนก่อให้เกิดการค้นพบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขสงบอย่างแท้จริงด้วยตัวของตัวเอง และสามารถสัมผัสคุณค่าของการดำรงชีวิอยู่ร่วมกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความมีดุลยภาพของสรรพสิ่ง

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาทุกชั้นปีในมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น นักกิจกรรม นักศึกษากลุ่มที่มหาวิทยาลัยต้องดูแลเป็นพิเศษ และกลุ่มนักศึกษาแกนนำทางมิติจิตใจจากคณะต่างๆ

ปัจจุบัน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ปฏิบัติภารกิจ 3 ภารกิจหลักได้แก่

  1. การสอน: เปิดสอนรายวิชา “ ชีวิตและความสุข ” (Life and Happiness) โดยแบ่งเป็น 2 รหัสวิชา คือ รหัสวิชา 902-125 “ชีวิตและความสุข ” และ รหัสวิชา 640 – 631 “ ชีวิตและความสุข ” ( 1-6-3) เป็นวิชาเลือกเสรีที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  2. การอบรมระยะสั้น: การปฐมนิเทศนักศึกษาแนวใหม่ การปัจฉิมนิเทศแนวใหม่ การอบรมระยะสั้น
  3. การพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตร: การถอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม/สถานการณ์ต่างๆ และเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ

 

 

 

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction