ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคมโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน และเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนด้วยการจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติภาพศึกษา ( Conflict and Peace Studies)ตลอดจนการให้บริการวิชาการในรูปของการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่องค์กรและชุมชน เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งและเยี่ยวผลที่เกิดขึ้นจากการความขัดแย้งนั้น

โดยในปัจจุบัน ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง ปฏิบัติภารกิจ 4 ภารกิจหลักได้แก่

  1. การสอน โดยเปิดสอนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  2. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยร่วมสมัย
  3. การบริการวิชาการ โดยให้บริการสังคมและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การอบรม – สัมมนา และการบรรยายพิเศษ
  4. การส่งเสริมสันติวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสิ่งแวดล้อมแห่งสันติผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นต้นว่า โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการคุยผ่านหนัง การสนับสนุนกิจกรรมชมรมสันติศึกษา
Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction