งานการเจ้าหน้าที่และสารบรรณ

1. ประชาสัมพันธ์

- ข่าวรับสมัครงาน

2. ระเบียบบุคลากร

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างประจำ

- พนักงานมหาวิทยาลัย

- พนักงานเงินรายได้ 

3. การบริหารงานบุคคล

- มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

- การขอตำแหน่งวิชาการ

- การขอตำแหน่งชำนาญการ

- ลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม

- ทุนพัฒนาบุคลากร

- วินัยและจรรยาบรรณ   ข้อบังคับ 

 1 ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.25591 ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
  • แบบ สว 1-6
  • แบบ พอก 1-4
  • แบบ ท.1

 2. ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

 3. ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

  • หนังสือรับการตักเตือน (พอก.1-4)
  • หนังสือทัณฑ์บน (พอก.1-4)

4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

- การประเมิน TOR

- การประเมิน Competency

5. สิทธิประโยชน์

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- กองทุนสวัสดิการบุคลากรสถาบันสันติศึกษา

                - ประกาศกองทุนสวัสดิการบุคลากรสถาบันสันติศึกษา

                - ประกาศกองทุนสวัสดิการสถาบันเพิ่มเติม

- สวัสดิการมหาวิทยาลัย

- บำเน็จ/บำนาญ

6. แบบฟอร์มการเจ้าหน้าที่

     6.1 ใบสมัครงาน

             - ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

             - ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว - พนักงานเงินรายได้

             - ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (English version)

     6.2 สถานภาพบุคคล

             - แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

             - ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ

             - ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน

     6.3 แบบฟอร์มการลา

             - แบบฟอร์มการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

             - แบบฟอร์มการลาออกจากราชการของพนักงานเงินรายได้และอื่น ๆ

     6.4 แบบสัญญา

             - สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

             - สัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว

             - สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

     6.5 สวัสดิการ

             - ประกันสังคม

                 แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

                 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม

                 คำขอรับเงินทดแทนที่ได้สำรองจ่าย (ประกันสังคม)

                 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

                 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแล้ว

                 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

                 หนังสือมอบอำนาจ

             - ประกันอุบัติเหตุ

                 แบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมทดแทน (วิริยะประกันภัย)

             - กองทุนสวัสดิการบุคลากร

                 แบบคำขอยืมเงินฉุกเฉิน กองทุนสวัสดิการบุคลากร สถาบันสันติศึกษา

                 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการ

             - สวัสดิการจากเงินรายได้

                 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

7. ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

- หนังสือนำส่ง ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.   file word

- หนังสือนำส่ง ขอกำหนดตำแหน่ง รศ.   file word

- ขอรับการประเมินผลการสอน ผศ.   file word

- ขอรับการประเมินผลการสอน รศ.   file word

- แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   file word

- หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   file word

- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   file word

8. อื่น ๆ

- ระบบสารสนเทศ

     1. ระบบสารสนเทศบุคลากร

     2. ระบบสารสนเทศภายในของสถาบัน (เครื่องต้องเชื่อมต่อภายใน ม.อ.เท่านั้น ถ้าจากภายนอกต้อง VPN เท่านั้น)

     3. อีเมลล์มหาวิทยาลัย

     4. ระบบเอกสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     5. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร

     6. ระบบสารสนเทศภายในของสถาบัน

- สหกรณ์ออมทรัพย์

     1. คู่มือสมาชิกสหากรณ์ออมทรัพย์

     2. เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์

            

 

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction