1.

ชื่อหลักสูตร

 

     ภาษาไทย

:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

 

     ภาษาอังกฤษ

:

Master of Arts Program in Conflict and Peace Studies

 

 

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

      ภาษาไทย

ชื่อเต็ม 

:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

 

 

ชื่อย่อ

:

ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

 

     ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม 

:

Master of Arts(Conflict and Peace Studies)

 

 

ชื่อย่อ

:

M.A. (Conflict and Peace Studies)

 

 

3.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

 

 

4.

แผนการศึกษา

 

      แผน ก แบบ ก1

ไม่น้อยกว่า

36 

หน่วยกิต

 

        ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)   

ไม่น้อยกว่า 

6*

หน่วยกิต

 

        ข. หมวดวิทยานิพนธ์  

ไม่น้อยกว่า 

36  

หน่วยกิต

 

     แผน ก แบบ ก2  

ไม่น้อยกว่า

36 

หน่วยกิต

 

        ก. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 

18

หน่วยกิต

 

        ข. หมวดวิทยานิพนธ์  

ไม่น้อยกว่า 

18

หน่วยกิต

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction