รายงานการประเมินคุณภาพ

  รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
   รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
   รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
   รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2556
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2557
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2558 ระดับหลักสูตร
 โครงร่างองค์การและผลลัพธ์ 2558
 แผนพัฒนาหน่วยงานในรูปแบบ Storyboard 2558
 รายงานการวิเคราะห์ระบบงาน 2558
 รายงานผล Commit KPIs ระดับคณะ ประจำปี 2558
 รายงานผล Commit KPIs ระดับคณะ ประจำปี 2559
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2559 ระดับหลักสูตร
 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Storyboard 2559

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2554 ระดับคณะ
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2555 ระดับคณะ
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2556 ระดับคณะ
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2557 ระดับคณะ
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2558 ระดับหลักสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 2559 ระดับหลักสูตร

 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2554
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2555
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2555
   คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2556
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2556
   คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2557
   เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2557
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2557
   คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2558
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2558
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2559

 

คู่มือประกันคุณภาพ
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2555-2556 (ม.อ.)
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2557 (ม.อ.)
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2557 ระดับอุดมศึกษา (สกอ)
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2557 CUPT QA (ทปอ)
  คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2015 Version 3 AUNQA
  คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2558-2561 EdPEx

 

ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ
  ระบบ CHE QA Online
  ระบบ PSU KPIs Online
  ระบบ E-SAR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อื่น ๆ 
  หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2554
Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction