วิสัยทัศน์  :  สถาบันชั้นนำระดับประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างสันติภาพในสังคมพหุลักษณ์


 พันธกิจ :

1. วิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สันติศึกษา เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์

 

2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธี

  3. ร่วมขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน ด้วยองค์ความรู้สันติศึกษา

 

 ค่านิยม :  P = Peace ใฝ่หาสันติ
   E = Equality เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
   A = Attitude มองโลกด้านบวก
   C = Communication สื่อสารด้วยความสุข
   E = Excellent มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 


สมรรถนะหลัก : 

1. เป็นสถาบันการจัดการเรียนการสอนด้านสันติศึกษาชั้นนำของประเทศ

 

2. ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยที่นำสู่การสร้างสังคมแห่งสันติ

  3. เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สันติศึกษาที่รอบด้านและทันสมัยเพื่อบริการต่อสังคม
 

4. เป็นองค์กรหลักของเครือข่ายความร่วมมือด้านสันติภาพและความขัดแย้งในระดับชาติ

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction