ปัจจุบันสังคมทั้งในระดับปัจเจก กลุ่มคน ชุมชน ประเทศ ภูมิภาพ และระดับโลก ตกอยู่ภายใต้ปัญหาความไม่สงบและความขัดแย้งนานัปการ โดยลักษณะของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม และความรุนแรงแบบเผชิญหน้า ความสูญเสียจึงปรากฏอยู่ทั่วไป ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้เกิดแก่มนุษย์จึงเป็นหนทางแห่งสันติภาพที่สำคัญ

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนาของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศจัดตั้งสถาบันสันติศึกษาเป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

         ปัจจุบันยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาแห่งแรกในเขตภูมิภาคภาคใต้ เป็นองค์กรวิชาการด้านสหวิทยาบูรณาการ มุ่งเน้นการเรียนรู้ในเชิงองค์รวม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศักยภาพในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับคณะต่าง ๆ เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Royal Road University ประเทศแคนาดา Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นต้น

          ภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน (สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร)
          สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถานที่ติดต่อ อาคารสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 074-28-9450 – 66 หมายเลขโทรสาร 074-28-9451 เว็บไซต์ : http://peacestudies.psu.ac.th อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เชิญดาวน์โหลด

แผ่นพับแนะนำสถาบันสันติศึกษา

แผ่นพับแนะนำหลักสูตรของสถาบันสันติศึกษา

 

 

 

 

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction