งานการเงิน

   ระเบียบ OT 2550

      ระเบียบกระทรวงการคลังเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา2550

      ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา2550

   ระเบียบเงินรายได้ ม.อ.

      ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้มอ2551

   ระเบียบเลี้ยงรับรอง

      เบิกค่าใช้จ่ายรับรองชาวต่างชาติ

      ระเบียบรับรองการประชุมราชการ

   ระเบียบการจ่ายเงินค่าควบคุมงาน

      ระเบียบ ม.อ.การจ่ายค่าตอบแทนออกแบบและเขียนแบบ2556

      หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุม

   ระเบียบค่าสอน

      เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน2551

      การเบิกค่าสอนของผู้บริหาร2553

      ระเบียบเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ2551

      อัตราการเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน2553

   ระเบียบค่าบริการวิชาการ

      แนวปฏิบัติการเสนอโครงการ2551

      แนวปฏิบัติการเสนอโครงการ2553

      แนวปฏิบัติบัติและการบริหารโครงการ2552

      ประกาศค่าตอบแทนวิทยากร_เมย2556

   ระเบียบฝึกอบรม

      ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมในประเทศ2554

      ระเบียบฝึกอบรม2555

      อัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายปัตตานี2554

      อาหารว่างไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ2554

งานนโยบายและแผน

 

งานพัสดุ

 

งานอาคารสถานที่

 

งานสารสนเทศ

 

งานการเจ้าหน้าที่

Share
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction